Vibrationsmätningar vid sprängningar

Vid sprängningar i samband med anläggningsarbeten kan det uppstå vibrationer som riskerar att överskrida gränsvärdena. Genom vibrationsmätning håller man koll.

Att arbeta med sprängning är ofta nödvändigt när man ska riva gamla byggnader eller anläggningar. Även så när man ska bygga nytt. Berggrunden kan finnas nära under markytan. Då måste man göra plats för underlagsarbetet inför nybygget. Grävmaskiner används, javisst. Men de rår inte på berget. Sprängning är den enda rimliga lösningen.

Problemet kan vara att det finns andra byggnader och annan infrastruktur i närheten. Den kan riskera att skadas rejält på grund av de vibrationer som oundvikligen uppstår i samband med sprängningar. Det finns också regelverk som stadgar gränsvärden för vibrationer som inte får överskridas. Därför gäller det att ha full koll på både storlek och placering av sprängladdningar.

Vibrationsmätning är ett användbart verktyg

I regel utför man inte en enda stor sprängning. Små, välkontrollerade sprängningar efter varandra är melodin. Då har man möjlighet att utvärdera hur det går och hela tiden anpassa nästa sprängladdning utifrån resultatet. Allra bäst är det om man också kan utvärdera vilka faktiska vibrationer som sprängningarna leder till.

För att göra det så tar man lämpligen hjälp av en konsult inom vibrationsmätning. Denne har den utrustning och kunskap som behövs för att man ska kunna hålla vibrationerna under kontroll under hela sprängningsarbetet. Konsulten avgör, i samråd med markanläggaren, var sensorer ska placeras ut. Mätdata förmedlas i realtid och sprängladdningarna kan anpassas därefter. Minimal sprängladdning för maximal verkan, utan risk för skador på omkringliggande strukturer.

16 Apr 2023

Välkommen

Här hittar du all information som kan vara av gläjde när du skall köpa en lägenhet.