Blogg

Här i bloggen skriver vi om allt som följer med lägenhetsköpet. Kontakter med mäklare och tips kring budgivningen naturligtvis, men även sådant som kommer i ett senare skede, som till exempel flytten till den nya lägenheten och renoveringstips. 

Sida 2

Behöver du en mögelsanering?

10 okt 2018

Den som har drabbats av mögel i sitt hus, eller i sin lägenhet måste få hjälp att ta bort allt som är angripet av mögel. Får man inte bort det, kan man drabbas av hälsoproblem. Tar man inte bort det, kan möglet sprida sig i hela huset.

Mögel är nämligen en levande organism som växer och förökar sig under rätt förutsättningar. Och har man en gång fått mögel i huset, visar det att det finns just de "rätta" förutsättningarna för att mögel ska kunna leva och växa i huset, eller lägenheten.

Därför innebär en upptäckt av mögel både att man måste göra en mögelsanering och sedan ändra på förutsättningarna för att möglet en gång fick tillfälle att växa i bostaden. Det brukar innebära att man måste installera bättre ventiler, se till att avfukta hela lägenheten och på så sätt se till att förutsättningarna för mögelsporer försvinner.

Mögel trivs i fukt

Precis som svamp, till exempel, som trivs i mörka fuktiga miljöer, gillar även mögel mörka och fuktiga miljöer. Gynnsamma förutsättningar för mögel att växa är mörka, fuktiga miljöer där luften står stilla. Till exempel i en sluten källare eller på en vind. Vet man med sig själv att man har en sådan lokal i sitt hus eller i sin bostad, bör man göra allt för att motverka den miljön. Torka är ett effektivt sätt. Andra gynnsamma faktorer för mögel är att det ska finnas något materia som möglet kan leva av. Det kan vara något organiskt material som trä, spån- och, eller gipsskivor, mineralull, sand, betong, linoleum. Till och med plast kan tillgodose vissa mögelsporernas behov av närng. Mögel behöver också syre för att leva.

Komplicerat att sanera mögelangripet hus

Har man fått mögel som växer i ens hus, ska man absolut inte ta bort det själv. Man måste nämligen skydda sig själv och då måste man veta hur. Dessutom riskerar man att sprida möglet i stället för att få bort möglet om man inte vet hur man gör. Därför måste man alltid anlita ett saneringsföretag, som först kommer och konstaterar om det finns mögel i bostaden eller ej. När de vet om det finns eller inte, kommer de och sanerar den.

Tvätt – rivning – avfuktning – åtgärd

Först måste man tvätta bort det angripna området, innan man börjar riva i materialet. Har man inte fått bort möglet innan man river i det sprider man bara möglet till fler platser i huset, eller lägenheten. När man har rivit bort det angripna materialet måste man sedan ersätta det med friskt material. Innan så sker ser man till att avfukta bostaden. Man måste se till så att man inte ger förutsättningar för annan slags mögel innan man bygger med friskt material. Läs här om hur du kan få en mögelsanering i Stockholm.

Vilken el är mest miljövänlig?

18 sep 2018

Är du husägare och funderar på vilken el som du ska koppla till ditt hus? Det är ju viktigt att vi alla blir så miljövänliga som möjligt. Då är frågan om vilken sorts el som är miljövänlig en relevant fråga. Hur man ska besvara den frågan om vilken el som är mest miljövänlig är beroende på vilket sätt man menar att elen är miljövänlig eller ej. Här antar vi att frågan handlar om vilka förnybar energi man använder sig av i elproduktionen. 

Fossila bränslen går bort

Då går alla sorts fossila bränslen bort då de avger koldioxid och bidrar till uppvärmningen av jordens medeltemperatur. Dessutom är ingen olja förnybar, såsom vi hittills har sett. Fossila bränslen är inte miljvänligt och bör väljas bort för all framtid. Det vi hittills har sett av konsekvenser och resultat vid användning av fossila bränslen är inte en framkomlig väg om man vill vara miljövänlig.

Vattenkraft

Vattenkraft har historiskt sett varit det som har fått Sverige att gå runt. Vi har använt oss av vattenkraft ända sedan 1800-talet sedan vi industrialierade landet och har använt oss av elektricitet. Dessvärre har elen producerad av vattenkraften inte varit tillräcklig, utan bör kompletteras av annan elproduktion.

Vindkraftverk

Vi har inte någon tillräcklig vindkraft i Sverige, och den lilla mängd el som produceras av vindkratverken runt om i vårt land är inte tillräcklig. Här saknas både politiska och ekonomiska incitament för att bygga ut vindkraftverken så att de skulle kunna förse vårt stora behov av el.

Solceller

Solceller är den elproduktion som skulle kunna byggas ut och användas fullt ut, eftersom den har andra förutsättningar än vindkraften. Om vi leker med tanken att samtliga hus skulle ha egna solceller som förser varje hushåll med den el som varje hushåll behöver, skulle behovet av el kanske var tillgodosedd.

Vår konsumtion av el ökar hela tiden

Det något motsägelsefulla i det hela är den att samtidigt som vi, som samhälle försöker leva alltmer miljövänligt, ökar vi behovet av el och användningen av el hela tiden.  Detta trots att vi borde göra precis tvärtom. Om vi verkligen skulle ta hänsyn till miljön borde vi göra ganska drastiska förändringar av vårt beteende och vår konsumtion. Vi borde leva på ett helt annat sätt, och mer i samklang med miljön och inte emot den.

Det störst hotet mot miljön är vi människor

Det märkliga i det hela är att det största hotet mt miljön är vi människor. Det är vårt sätt att leva som är det största hotet mot miljön – enbart vi människor. Så skulle vi rädda miljön borde vi sluta vara människor och göra något annat. Vill du läsa mer om hur du kan bli mer miljövänlig och installera solceller, kan du läsa mer här, om du behöver ta kontakt med en elektriker till exempel i Helsingborg.

Ska ni köpa lägenhet tillsammans?

28 aug 2018

Att flytta ihop med den man älskar är ett stort steg, ett underbart sådant som innebär att man svävar på ett gemensamt moln under en lång tid framöver. Man får bo in sig, an får köpa gemensamma möbler, man får dela på mat, hyra och andra utgifter och man bli två istället för en. Det spelar ingen roll hur stort eller litet man bor - huvudsaken är att man har ett gemensamt tak över huvudet.

Ta hjälp av en jurist inom Familjerätt

Ett råd mitt i allt detta är att man försöker tänka rationellt och lägga romantiken åt sidan för en stund. Om vi ska se er gemensamma flytt ur ett mer juridiskt perspektiv och vända oss till den gren som kallas för familjerätt så kan vi visa några tänkbara punkter, scenarion och åtgärder som kan vara er till gagn i framtiden.

Familjerätt är förvisso ett brett område, men det finns ändå stor chans att någon del av det som kallas för Familjerätt kan komma att beröra er. En jurist inom familjerätt i Stockholm kan, kort och gott, göra ert framtida liv lite lättare. Här är våra råd:

  • Skriv ner det som ni köpt. Om ni skulle välja att gå skilda vägar så kan det vara bra att ha svart på vitt vem som köpt vad och till vilken kostnad. Inte så upphetsande kanske, men en bra sak som verkligen underlättar.
  • Båda på lånet. Se till att båda era namn skrivs på lånet för er bostad - och vilken procent respektive ägande har. Om ni separerar så blir det lättare att se vem som eventuellt ska bo kvar och för hur mycket den andra ska köpas ut för (efter en ny värdering) Står bara ett namn skrivet så blir det betydligt svårare och det kan leda till en infekterad tvist. Särskilt gäller detta i Stockholm där A) bostadspriserna är höga (och vinsten kan vara väldigt stor) och B) det finns få bostäder (vem ska flytta ut - och vart?). En sådan tvist inom familjerätt är svår att reda ut. Du kan läsa mer om familjerätt här.

Överväg att gifta er

 • Gift er! Ett ogenomtänkt råd mitt i all romantik? Nej, ett mer logiskt sådant. Att vara gifta innebär att saker och ting blir lite lättare rent juridiskt - både vid en skilsmässa, vid barnafödsel och vid arv. Som sambo så har man inte alls samma rättigheter och det kan vara värt att veta. Om ni inte vill gifta er så kan andra detaljer hjälpa er - samtliga dessa kan en jurist inom familjerätt bistå er med: upprätta ett testamente, teckna ett samboavtal eller att upprätta en lista över vad ni äger gemensamt och vad som var och en av äger ensam. Skulle ni välja att gifta er så kan ni exempelvis ta juridisk hjälp med att skriva äktenskapsförord och genom det skydda viss egendom - exempelvis arvegods som gått i generationer.

 

Ibland kan man behöva renovera om badrum i nya bostäder

28 aug 2018

Har du köpt en ny bostad? De flesta som har köpt en ny bostad tänker att de inte ska behöva renovera något i det nya stället. Hittar man däremot fel i bostaden efteråt är det inte roligt. Är det ett uppenbart fel som man som köpare borde har upptäckt innan köpet, och som man skulle kunna ha upptäckt om man hade kontrollerat bostaden ganska ingående, faller felet och åtgärderna av felen på köparen. Det finns ju ett stort ansvar att ta reda på hir bostaden är innan man köper den. Om felet däremot är av sådan art, att man rimligtvis INTE hade kunnat upptäcka det innan man köpte bostaden, och eventuellt använde badrummet frekvent, faller åtgärderna av felet på säljaren. Har man råkat ut för något sådant är det viktigt att anmäla säljaren och få honom eller henne att åtgärda felet på bästa möjliga sätt.

Vad är dolda fel?

Hur definieras dolda fel? En rinnande kran, är det ett dolt fel som man kan be säljaren komma och rätta till? Vad är rätt och fel på detta område? Hur ska man tänka? Så här definierar Svensk Fastighetsörmedling dolda fel:

Dolda fel hittas oftast i våtrum och i bostadens bärande konstruktion, det vill säga i grunden, stommen (ytterväggar och bärande innerväggar), bjälkar och takstolar. Felen beror vanligtvis på fukt, mögel eller röta. I äldre våtrum kan det saknas fuktspärrar vilket ger fuktskador, medan felmonterade spotlights i nyare bostäder istället kan brännskada ledningar eller isolering. Felaktig dränering eller skadedjur är andra exempel på dolda fel.

Så gör du

Om du hittar något av detta i din nya bostad, faller alltså ansvaret på säljaren och du bör få rätt om du anmäler en sådan till en tingsrätt, om säljaren och du inte kommer överens. Kommer ni inte överens, bör du ta kontakt med en advokat som kan föra din talan i tingsrätten. 

Anlita pålitlig hantverkare

Visar det sig att du har köpt en bostad med dolda fel, bör du alltså kunna anlita en hantverkare som kommer och gör en total renovering och sända fakturan till säljaren. Han eller hon har ju fått betalt av dig och bör därför kunna betala en renovering, som säljaren borde ha känt till när han eller hon sålda bostaden till dig. Även om köparen har stora plikter att undersöka bostaden grundligt, till exempel genom att låta en besiktningsman genomföra en kontroll av bostaden innan köpet, har även en säljare plikt att berätta om sådant som inte fungerar.

Bor du i Stockholm, kan vi rekommendera denna hantverkare som utför badrumsrenoveringar i Stockholm.

Vad gör en byggkonsult?

21 aug 2018

Det finns enormt många olika verksamheter och nischer inom en och samma bransch så ibland kan det vara svårt att hålla koll på alla varianter. En del företag har dessutom en titel som kan betyda väldigt många saker vilket gör det ännu svårare att veta vad de gör för något. Ta byggkonsult som exempel, det man hör är att det troligen inte är någon som bygger själv men att de ändå har med byggarbete att göra.
Vad gör då en byggkonsult? I den här texten ska vi gå igenom några av de arbetsområden som innefattas i den beteckningen, vi kommer bland annat att nämna följande arbetsuppgifter:

 • Projektera mark inför byggen
 • Upphandla byggprojekt
 • Köpa in hantverkartjänster

Projektera mark inför byggen

Byggkonsulter finns generellt sett i storstäderna, som Stockholm och de andra där de största företagen i byggbranschen verkar och där man bygger väldigt mycket. När ett stort byggföretag önskar köpa mark för att bygga något, industri-, lagerfastigheter eller bostäder som exempel, så kan de ta hjälp av en byggkonsult för att projektera marken som de ska bygga på. Det innebär att de betalar en summa för att den externa konsulten ska driva hela processen från att leta upp bra områden till att få godkänt att sätta spaden i marken. 

Upphandla byggprojekt

En byggkonsult kan också vara specialiserad på att upphandla nybyggen eller ombyggnationer och därmed, istället för att projektera marken, ta vid när det börjar bli dags för spadtagen. Det krävs ganska stora uppdrag för att det ska bli lönsamt för en konsult att vara mellanhand vilket är en av anledningarna till att de flesta är verksamma i Stockholm och andra storstadsregioner. 

Här kan alltså en konsult arbeta direkt mot fastighetsbolag som vill bygga nytt eller bygga om och ta hand om hela processen från önskan om att bygga fram till dess att uppdraget är slutfört. De kommer då att räkna på kostnaderna för hela projektet, sätta en budget och arbeta för att hålla den åt kunden. Konsulten kommer att upphandla och kvalitetssäkra de underentreprenörer som ska genomföra själva byggandet. I några fall så kommer konsulten också sköta inköp av material till hela byggprojektet för att därmed hålla nere kostnaderna och effektivisera processen. 

Några byggkonsulter stannar där och hjälper till att upphandla byggledare som är ute på arbetsplatsen och ser till så att arbetet fortskrider enligt planerna. Andra väljer att ha egna anställda som löpande kvalitetssäkrar arbetet på plats och delegerar uppgifter till hantverkarna på daglig basis. Beroende på hur mycket konsulten vill riskera kvalitén i arbetet och hur stora marginaler de själva vill ha på uppdraget så kan de variera antalet underkonsulter och egna anställda. Här finns inga givna regler förutom att byggkonsulten i grunden är en expert, projektledare och mellanhand snarare än en hantverkare. Läs mer om hur byggkonsulter arbetar i Stockholm på: http://www.byggkonsultstockholm.biz.

Svårt att hinna med städningen när man flyttar till större lägenhet

4 aug 2018

Har du flyttat till en stor lägenhet där du och din familj kan bre ut er och få så mycket plats ni behöver? En skön känsla, det är inte alla familjer som har så mycket yta att röra sig på. Många familjer i Stockholm bor trångt och med dagens bostadspriser är det svårt att hinna något större man har råd med. Att kunna  ge barnen varsitt sovrum och kanske till och med ha något rum över som kontor eller hobbyrum är en lyx man verkligen inte ska ta för given.

Men med större ytor kommer också en större arbetsinsats för att hålla dem rena. Städningen blir ett tyngre jobb, och för många som flyttar till större bostäder kommer detta ofta som en smärre chock. Man har ägnat så mycket tid åt att njuta av alla de positiva aspekterna av ett större boende att man helt glömt bort att det faktiskt blir ganska jobbigt att städa.

Många bollar i luften

Har man en inkomst som tillåter en att köpa en stor bostad i Stockholm har man dessutom oftast ett arbete som kräver mycket tid och engagemang. Att kombinera jobb, familjeliv och egen fritid är inte alltid det lättaste, även om man räknar bort det jobb det innebär att sköta ett hushåll. Det är därför inte ovanligt att många människor som bor stort tar hjälp med hemstädningen. För många är det helt klart värt den ganska oansenliga summa det kostar att få sin bostad städad någon gång i veckan. I gengäld får man tid över till sig själv, sina barn och till allt det där andra som ständigt tycks befinna sig utom räckhåll när man tragglar på i vardagen. Umgås med vännerna, gå någon kurs, ta långa promenader. Tänk bort städningen och se hur möjligheterna öppnar sig.

Ett flexibelt städabonnemang ger hjälp vid rätt tillfällen

Hos en städfirma i Stockholm kan du skaffa dig ett abonnemang på hemstädning. Detta innebär att du väljer hur ofta du vill ha städat – en gång i veckan, en gång i månaden, eller någonstans där emellan. Beroende på hur dina behov ser ut och hur mycket du är villig att städa själv kan det kanske räcka med städning någon gång i bland, eller så vill du ha frekvent hjälp. En del familjer stökar ner mer än andra, om man säger så. Därför finns denna valmöjlighet och kostnaden anpassas också därefter. Du betala månadsvis, oavsett hur ofta du får städningen utförd. Här kan du läsa mer om hur det fungerar: https://www.städningstockholm.net.

Mycket av kostnaden kan dras av

När städningen sker i ditt hem räknas den som en hushållsnära tjänst vilket ger dig rätt till RUT-avdrag. RUT-avdraget är på halva arbetskostnaden, vilket för en större lägenhet som städas en gång i veckan rör sig om ganska mycket pengar. Det finns dock en begränsning på 25000 kronor per person och år, men är ni två vuxna i hushållet blir det ju dubbelt så mycket. Har ni dessutom fyllt sextiofem dubblas bidraget en gång till, eftersom maxtaket per person när man fyllt sextiofem är på 50 000:-. Beställ hemstädning av en bra firma i Stockholm och njut av fritiden i en välstädad bostad!

Ta inte ut dig när du flyttar!

9 jul 2018

Är det dags att flytta? Har du redan köpt din egna nya bostad? Då kanske du är på väg att flytta när som helst. Har du redan flyttat tidigare vet du hur mycket jobb det innebär; saker ska packas på rätt sätt, helst så inte allt går sönder i flytten. Hela bostaden ska städas och här kan både hyresgästen, hyresvärden eller den nya ägaren ha omfattande krav på bostaden. Den måste vara hel och ren när man lämnar den.

Inte konstigt att vilja ha en ren ny bostad

Det är inga konstigheter utan är standardkrav när an byter bostad. Ingen vill flytta in i en smutsig och unken bostad. Även om man själv inte bryr sig om huruvida det är rent i en bostad eller inte, sätts krav på lägenheten som man flyttar in i. Det kan innebära att hyresvärden har krav på hur städningen ska ha skett och hur bostaden ska se ut när nästa hyresgäst ska flytta in, eller så kan mäklarsamfundet ha krav på hur den nya bostaden ska se ut när nästa ägare tar den i besittning. Den får inte vara smutsig någonstans, egentligen. Här går vi igenom vilken standard man kan förvänta sig när det kommer till en ny bostad som man flyttar in i. 

Köket:

 • Kyl och frys ska vara rengjorda in- och utvändigt.
 • Spisen ska också vara rengjord, utanpå, på plattorna. Inuti i ugnen, men även bakom spisen.
 • Köksfläkten ska vara rengjord. Man måste ha tagit loss alla delar och rengjort dem var för sig.
 • Alla skåp och luckor ska vara rengjorda både in- och utvändigt.
 • Elementen i köket och fönstren i köket ska vara helt rena. 
 • Det ska inte finnas fläckar på väggarna, eller på kaklet. 
 • Även diskbänken och UNDER diskbänken ska det vara rent.

Badrummet:

 • Toastolen ska vara helt ren. Det får inte finnas fula fläckar längst ner i toastolen.
 • Handfat och dusch ska vara rena.
 • Badkar ska vara skinande rena.
 • Golvet och golvbrunnen ska vara ren. 
 • Fönster (om det finns sådana) ska vara putsade.
 • Alla ventiler ska vara rengjorda i badrummet för att badrummet ska fungera som det ska.
 • Elementen ska vara rengjorda i badrum och WC.

Alla rum:

 • Det ska inte finnas damm någonstans i något rum.
 • Det får inte finnas fläckar på väggar eller på golv.
 • Alla fönster ska vara putsade, samt fönsterbänk och fönsterbläck på utsidan.
 • Alla element måste vara rengjorda.
 • Alla garderober och klädhängare ska vara rengjorda.
 • Alla dörrar ska vara dammfria, liksom dörrlister.
 • Alla vägglister och fönsterlister ska vara fria från damm.

Förbered flytten på bästa sätt

28 maj 2018

Är det till att flytta snart? Många flyttar i slutet eller i början av månaden. Därför gäller det att vara ute i god tid så att du får tag i flyttbil eller flyttfirma det datum du har tänkt flytta. Det är bland det viktigaste. Det kommer innan du anmäler flytten till bredbandsbolaget som du anlitar och vatten, el och annan leverantör som man måste anmäla innan flyttdagen.

1. Packlådor

Har du riktiga packlådor? Att ha rätta packlådor är mycket viktigt så att de faktiskt håller när du ska flytta dem. Det finns riktigt bra flyttlådor som håller för 4, 5 flyttar. Du kan även hyra flyttlådor om du inte vill ha dem efteråt.

2. Boka flyttbil eller flyttfirma

Här gäller det att vara ute i god tid. Be om att få både offert och referenser innan du bestämmer dig. Det finns oseriösa aktörer på marknaden och som försvinner med dina saker. Välj inte första bästa eller den billigaste. Då kan man råka ut för riktiga skojare. Var ordentlig när du väljer. Kolla upp företaget till exempel på allabolag.se, eller hos Skatteverket så att du verkligen kan göra RUT-avdrag med ett företag som har betalat in sina skatter.

3. Packning

Att packa sina saker i tid är en annan viktig sak. Om man inte packar i tid innan man har bokat flyttbilen, blir det dyrt för dig, eftersom hyran går på antal dygn. Hinner du inte packa kan du alltid välja en flyttfirma där packningen ingår i flytten. Då slipper du det bekymret.

4. Städningen

Här kan du också välja en flyttfirma där städningen ingår i flytten. Hellre låta ett professionellt flyttföretag städa än att få en städning som någon annan har beställt och där du inte kan påverka priset. Då är det lika bra att själv anlita den flyttstädning som du är villig att betala för. Läs mer om hur du kan få tag i en flyttfirma som du kan lita på: http://www.flyttfirmasollentuna.nu.

Har du slitna golv?

20 maj 2018

Har du köpt en ny bostad? Har du flyttat in och upptäckt att allt inte riktigt var så bra som du trodde när du inspekterade bostaden och tyckte att den var din drömlägenhet? Ibland kan det vara så att man inte alltid upptäcker slitna saker i bostaden, som hur golven egentligen ser ut. Ofta kanske man upptäcker i vilket skick golvet är, först när mattorna tas bort. Mattor kan dölja många slitna golv. Upptäcker man att golvet är slitet, är det viktigt att se till att förslitningarna inte fortsätter och nöter ner golvet. Om det skulle hända blir du tvungen att lägga nytt golv.

Bor man i Stockholm och söker efter en hantverkare som kan göra det, om man inte klarar av att göra det själv, kan man alltid fråga vänner och bekanta om de känner någon som de kan rekommendera. Har du inga sådana kontakter kan du alltid rådfråga Google och skriva "slipa golv Stockholm" i sökfältet då får du tips på några som slipar golv i Stockholm. Be om offert och referenser i vanlig ordning så får du med största sannolikhet en hantverkare som kan göra jobbet åt dig.

Hur ska du ytbehandla trägolvet?

Ska du slipa golvet, bör du sedan ta ställning till nästa steg; hur ska det ytbehandlas efter slipningen. Om du inte ytbehandlar det efteråt, kommer golvet att fortsätta slitas ner. En ytbehandling kan stoppa förslitningarna och lämna kvar en vacker yta som hindrar att det blir nerslitet. Beroende på hur du använder ditt golv kan vi här rekommendera olika ytbehandlingar. 

Har du till exempel ett trägolv i vardagsrummet, räcker det med att betsar golvet, eller behandlar det med hårdvax. Båda behandlingarna tar nämligen fram träets ådringar på bästa sätt. Golvet i vardagsrum brukar sällan slitas ner, eller utsättas för vätska, såsom köksgolv kan. I köket däremot bör du behandla med lack, som lägger sig som en hinna på golvet och skyddar det mot spill. har du trägolv i hallen bör du även lacka det, eftersom det är stor risk för väta som kommer iun utifrån med våta skor och stövlar.

Olja är bästa ytbehandlingen för trägolv

Har du däremot ett trägolv i sovrummet kan du med fördeö behandla det med bets, hårdvax, eller olja in det. Framför allt olja är väldigt bra för träet eftersom det tränger in i träet och lägger sedan en bra yta ovanpå. Många ogillar inoljade trägolv då det riskerar att bli ett mörkt trägolv, men man kan lägga in färgpigment i oljan som gör det mindre mörkt.

Besiktiga bostaden innan ett köp

14 maj 2018

Folk är slarviga vid sina bostadsaffärer. Något som - åtminstone i större städer som Stockholm - har en förklarings om ligger i att allting går så fort. Från den första visningen till dess att kontraktet är påskrivet kan det ta ungefär två veckor. Hur många gånger har köparen hunnit se din nya bostad under den tiden? I många fall handlar det om att man sett den under den initiala visningen och sedan en gång till - vid en privat visning där man på egen hand kontaktat mäklaren.

Fartblindhet är något som drabbar många; man ser budgivningen som en slags tävling och man glömmer bort attd et handlar om enorma belopp. Det är förmodligen den största affär man någonsin kommer att göra - men ändå behandlar man den på samma sätt som om det handlade om ett par begagnade skor man hittat på Blocket.

Det finns skräckexempel på där personer deltagit i så många budgivningar samtidigt att man glömt bort vilken bostad man slutligen lagt det vinnande budet på. Så gör man inte affärer då det finns en uppenbar risk i att man köper grisen i säcken. Något som i slutändan kan bli en väldigt dyr gris att underhålla.

Ett av de viktigaste sakerna man kan göra - det är att ta ett djupt andetag, sansa sig och inse att bostaden - oavsett om det handlar om en lägenhet eller om en villa - måste granskas kritiskt och detta av en yrkesman. En besiktningsman är ett måste att anlita.

Anlita en besiktningsman och en elektriker

Innan ett kontrakt skrivs under så bör en utbildad besiktningsman undersöka bostadens egentliga skick. Som köpare minimerar man genom detta riskerna som finns i att i framtiden drabbas av kostsamma skador. Dessutom så blir risken att hamna i en konflikt mot säljaren gällande dolda fel betydligt mindre. En tvist som ofta drar ut på tiden och som kan komma att kosta mycket pengar.

Sådana konflikter kan man, till viss del, utesluta genom att anlita en besiktningsman. Till viss del, skrev vi och det handlar om att besiktningsman granskar det han ser. Därför så kan man komplettera dennes jobb med att anlita andra yrkesmän också. En elektriker och en rörmokare är två stycken exempel.

Särskilt viktigt blir det att anlita en elektriker då faktiskt fler och fler fel med el börjat synas - ofta som en följd av renoveringar i syfte att kunna sälja en bostad med högre vinst. Spotlights i taket, golvvärme och olika installationer som inte utförts på ett fackmannamässigt sätt av en behörig elektriker utan där säljaren själv genomfört jobben i fråga.

Utöver att det är bedrägligt - till och med olagligt! - så handlar det om en potentiell livsfara. En elektriker kan granska och besiktiga sådant och därför bör en sådan anlitas som ett komplement till besiktningsmannen du anlitar i Stockholm.

Så fungerar rörinspektion med kamera

10 maj 2018

Allt eftersom tekniken gör framsteg tenderar produkterna att bli mindre. Ta mobiltelefoner som exempel, som markant har minskat i storlek på relativt kort tid. Ett annat exempel är kameror. Moderna kameror och dess ringa storlekar har gjort det möjligt att genomföra rörinspektioner som knappast var möjliga förut. Samtidigt som kamerorna är små, är kvaliteten fortfarande mycket god. 

Det här har underlättat enormt för rörmokare. Istället för att behöva använda stora, klumpiga, manuella verktyg, (eller till och med vara tvungen att gräva för att lokalisera ett stopp), kan nu en rörinspektion med kamera genomföras. Det här sparar både tid och pengar. En läcka eller ett stopp kan enkelt upptäckas med en rörinspektionskamera. 

Vilka kameror används för ändamålet?

För att en rörinspektion ska genomföras ställs givetvis krav på kamerans storlek, som nämnt i inledningen. Vidare krävs belysning och en anordning som gör att det är enkla att sticka ner i rören, samtidigt som man på en skärm i realtid kan se det som kameran ser. Ofta brukar dessa kameror helt sonika benämnas rörinspektionskameror. Normalt är de anpassade för antingen stora ledningar eller små, trånga rör. 

Vanliga rörproblem som kameran upptäcker

Ledningar och avlopp må vara något som inte syns – men likväl är de relativt utsatta för problem. Till exempel: 

 • Grenar och kvistar.

I områden med mycket träd finns risken att grenar och kvistar faller ner i avloppet. Om det här sker – och ingen åtgärd vidtas för att råda bot på problemet – kan grenarna åsamka skador på rören på lång sikt.

 • Markförändringar.

Mycket kan hända under marken. Sverige är förskonat från stora naturliga förändringar, så som jordbävningar, men fortfarande kan marken skifta, vilket på lång sikt kan leda till sprickor i rören – eller att de kollapsar helt och hållet. Det här ska dock inte ske om de installeras på rätt sätt, givet att inspektioner görs för att upptäcka problem eller bristningar i tid.

 • Korrosion.

Numera är rören gjorda av material som inte drabbas av det här problemet, men äldre system kan fortfarande lida av korrosion. På lång sikt kan det här leda till att rören kollapsar. Utöver dessa tre problem finns givetvis fler saker som kan hända och göra att ledningarna inte fungerar, eller fungerar bristfälligt. Så fort du märker att någonting inte riktigt står rätt till, är det bra att ringa en firma för rörinspektion. Skjuter man upp på detta riskerar problemen att förvärras exponentiellt. 

I praktiken

Väl på plats fästs en kamera med hög upplösning på en flexibel stav. Staven och kameran förs sedan in i rören för en grundlig felsökning. I och med stavens flexibilitet går det att följa med rören och se alla delar av dem – till och med hörnen. Åtminstone är det så här det fungerar i enklare rörsystem. I mer komplicerade och trånga ledningar kan annan utrustning krävas för att kameran ska kunna föras vidare till dess att problemet upptäcks. Läs mer om ett företag som utför rörinspektion på: http://www.rörinspektion.biz.

Så är det att vara del i en BRF

19 apr 2018

Har ni precis köpt lägenhet? Det är många som gör en så kallad bostadskarriär, vilket innebär att när man blir två, eller tre, startar man ofta med en liten bostad, bara så att man själv och barnet man har ryms. Så bor man ofta med sin partner ända tills man blir fler och man inte ryms längre i den lilla bostaden. Antingen flyttar man i in i ett hus, radhus, eller till en större bostad. Ofta blir då den första lägenheten bottenplåten till den större bostaden eller huset. Inte så sällan flyttar man nära de egna eller partnerns föräldrar, om inte annat så för att få avlastning eller barnvakt då och då. När man väl landar i en bostadsrättsförening (BRF) är det ofta det första köpet man går, med lån på banken, stadig inkomst och rejält med ”vuxenpoäng”.

Som lägenhetsägare är man del i en BRF

Då är man en del i en ekonomisk förening som kommer med köpet av lägenheten. Gemensamt med resten av medlemmarna i er BRF ska ni sedan ta ansvar för resten av fastigheten, förutom den egna lägenheten; fasaden, fönster, tak, innergård, parkering och de gemensamma utrymmena som till exempel tvättstuga, gästbostad, bastu, eller vad det nu kan vara. Behövs något repareras, antingen i den egna lägenheten eller i det gemensamma utrymmena då är det antingen du som BRF-ägare eller styrelsen som får ansvara för reparationen. Gäller det reparation av fönster, om det bara är ett enda fönster som behöver repareras, ja då ansvarar du själv för det. Ska ni reparera vartenda fönster i BRF:en då är det styrelsen som fattar beslut om det. 

Gränsfall om vems ansvaret är

Ibland kan det var gränsfall för vem som ska ansvara för reparationer. Det kan gälla till exempel om det bara är du som har stopp i avlopp. Då är det ju stammar som alla i BRF-en berörs av, ska då styrelsen ta ansvar för det, eller du?

Ett stopp behöver inte så stora ingrepp för att börja fungera igen. Ibland kan det vara så att fett i avloppet har åstadkommit stoppet. Det finns några saker som du själv kan göra;

1. Spola med hett vatten

Man kan antingen själv koka upp flera liter vatten och hälla det i rören som det är stopp i. Är det ett större stopp, kan man anlita en firma som kommer och spolar hela röret uppifrån och ner. Då får man en hel stamspolning. Det brukar lösa alla tänkbara stopp man kan ha i avloppet.

2. Hälla i starka kemikalier

Detta tycker inte vi är att rekommendera, men detta kan man ju absolut göra. Då köper man hem något stark kemikalie, som kaustiksoda, som lovar att lösa upp stoppet i avloppet. Det är inte bra för miljön, men är man desperat, så är man.

3. Ta en vaskrensare

Varför inte ta en gammaldags vaskrensare? Då får du igång vätska i röret där stoppet är och får igång så att det rinner igen i röret.

4. Kalla på en rörmokare

Man kan alltid ringa en rörmokare som tar sig an stoppet i avloppet. Då kanske han, eller hon skruvar isär rören, och grejar tills stoppet har avlägsnats. 

Vi rekommenderar att du tar hett vatten och häller i rören. Det är inte miljöfarligt och förstör ingenting. Har du större problem än något enstaka stopp, är det bra om man gör en ordentlig stamspolning med jämna mellanrum.

Dags för inflyttningsfest?

24 mar 2018

En rejäl inflyttningsfest signalerar dels startskottet för det nya livet i en lägenhet man köpt och dels så handlar det om att visa tacksamhet för de som hjälpt till vid flytten. Det är, naturligtvis, också ett ypperligt tillfälle att visa alla hur man bor och där man genom en fest väljer att samla alla snarare än att se varje person komma förbi enskilt. Fest är dessutom fest - en chans att umgås, att ha roligt och där både släkt och vänner kan mötas för en väldigt trevlig kväll (och eventuellt också en natt).

Finns det då någonting som man bör tänka på vid en inflyttningsfest. vår erfarenhet säger att det definitivt finns en del saker som man måste se till att de fungerar om man vill att den ska anses som lyckad. vilka? Vi radar upp några tankar i form av punkter där vi säger att du och din sambo precis köpt - och flyttat in i - er drömlägenhet i Stockholm.

Catering är ett bra alternativ för maten

Det första man måste ha i åtanke är att en fest i en lägenhet skiljer sig markant från en fest i en villa. Dels så har man mindre yta som gör att man kanske måste dra en gräns för antalet gäster lite tidigare än vid en inflyttningsfest i ett hus. Framförallt dock - du har grannar i en lägenhet.

 • Grannar Hög musik i en fastighet är lite av ett otyg. En grundregel som brukar gälla handlar om att efter klockan tio på kvällen så sänker man volymen. Detta gäller musik, tv, städning, tvättmaskin och så vidare. Genom att hålla tyst efter klockan tio så brukar grannsämjan bli bättre. En inflyttningsfest dock - den brukar sällan avrundas före klockan tio på kvällen. Det är naturligtvis problematiskt. ett råd handlar om att bjuda in och om att informera dina grannar i god tid. Sätt upp lappar i hissen och på anslagstavlan där du beskriver vem du är och att det handlar om en inflyttningsfest. Skriv även att grannarna är välkomna att titta in om de skulle vilja det (en fin gest som sällan brukar bönhöras). Om det skulle vara så att någon granne bli förbannad och ringer på för att be er att sänka volymen. Gör det och be om ursäkt. Försök inte att gå i polemik med en ny granne; ingenting gott har någonsin kommit ur ett sådant agerande.
 • Catering En fest handlar om att umgås och du vill inte spendera en massa tid i köket för att laga mat. catering kan därför vara en bra lösning. Tänk catering som i snittar och lättare tilltugg - ingen kan begära att du ska servera en trerättersmiddag vid en inflyttningsfest. Det du däremot kan göra är att se om det företag du anlitar för catering även kan bistå med dryck och underhållning. många jobbar aktivt med det senare. Att hyra exempelvis ett högtalarsystem brukar också vara möjligt - men just vid en inflyttningsfest i en lägenhet så avråder vi, med tanke på punkten ovan, från detta. Skriv i inbjudningskortet att eventuella allergiker och vegetarianer/veganer ska höra av sig i god tid så att du kan använda denna information då du väljer vilken typ av catering du ska ha. Cicada är ett företag i Stockholm som erbjuder ett flertal olika cateringmenyer.
 • Dryck Egen förtäring brukar räcka att skriva. Du behöver inte tömma spargrisen för att alla ska kunna dricka drinkar, öl och vin. En välkomstdrink ska du dock definitivt se till att bjuda på. Här fungerar det bra med bål. Tänk även på att göra en sådan till de som inte dricker alkohol. Som vi sa ovan också; det företag inom catering som du anlitar kan kanske rekommendera vilket vin som passar maten - i många fall så kan det även vara möjligt att företaget inkluderar dryck i priset. Se över det innan.

Den nygamla trenden är att återanvända

12 mar 2018

Vi blir alltmer miljömedvetna, och numera handlar det inte bara om överlevande hippies från 1970-talet, eller nya hippies som bor i kollektiv och sitter ute i skogen och andas. Den nygamla trenden kommer att slå stort i alla generationer. Det är i alla fall något vi ser i inredningstrender. Medvetenheten om hur vi slösa på naturresurser har ökat. Vi svenskar lever alla som om var och en hade fyra jordglober att leva av – varje år. Det låter helt otänkbart och fel, men så är det. Ska vi komma ner till nivåer som är hållbara för jorden och de resurser som den kan ge, bör vi alla, oavsett inkomst och utbildning leva mer hållbart. Det positiva är att vi det tänkandet har slagit igenom i inredningstrenderna

Vi behöver omvärdera vår saker

Sedan är det ju upp till var och en av oss att följa med i den trenden. En sak som vi alla kan göra och som inte tar särskilda resurser i anspråk, är att värdera om de saker vi har. Kan något av det vi använder återanvändas? Och det som inte går att återanvända, går att återvinna. Inredningsföretagen har varit på tårna och börjat återvinna allt mer av vårt byggmaterial. Vi ser det i plastfönster, som ofta innehåller 100 procent återvunnet material. Vi ser det i alla slags kompositmaterial, då man återanvänder sådant som har ratats när andra material har tagits fram.

Vi väljer mer hållbara material

Vi ser det också i det att vi väljer mer hållbara material. Förmodligen kommer vi att lära oss mer om hur vi vårdar det vi har, än fortsätter med slit-och släng-mentaliteten. Ett område, är de golv vi har. Oftast är de gjorda i hållbara material. Ta trägolv som exempel. Istället för att välja att köpa nytt har vi insett att vi kan slipa dem, och få som nya golv igen. Många tänker heller inte på att man egentligen kan slipa så gott som alla golv; även plastmattor och linoleummattor. Det enda man absolut inte kan slipa är kliniker.

Man kan slipa de flesta golv

Många tänker heller inte på att man faktiskt kan slipa parkettgolv. Det går mycket bra. Även klick-golv och lamellparketter går mycket väl att slipa. Det viktiga är att det finns mer än 2,5 millimeter tjock yta som går att slipa. Slipar man och lägger på en snygg lackering, oljning eller en hårdvax får man golv som håller för lång tid framöver. Att renovera i hållbara, miljövänliga material är den nya inredningstrenden.

Behöver du en mäklare i Uppsala?

26 feb 2018

Har du sparat till din första bostad? Det är svårt att spara pengar med de rådande räntorna vi inte har just nu. Vi har snart minusränta på våra bankkonton och man undrar om man snart får betala för att ha pengarna på banken numera. Däremot är aktieköp bland det bästa om man har pengar som man kan undvara dessa dagar. Den som till sist lyckas spara ihop till första bostaden vill inte bli lurad. Är man ny som köpare av en bostad är det en hel del fallgropar som man bör undvika, vilka några av dem vi tar upp här:

Se upp för skojare i branschen

Se till att den som säger sig vara ägare av bostaden faktiskt är det. Det kan man få från Boverket, eller fastighetskalendern. Får du säljarens personuppgifter kan du kolla upp den personen via Skatteverket. Har den de uppgifterna? Är de rätt?

Syna avtalet innan du skriver på

Syna avtalet som du är på väg att skriva på. Vad står det där – egentligen? Står det något om att det ska vara undanstädat? Vad kommer ni överens om i ert avtal? Ska tvättmaskiner och diskmaskiner ingå? Hur är det ställt med värmesystemet? I värsta fall måste du hosta upp till en ny kamin. Det kan bli en dyr historia.

När kan du flytta in?

När är inflyttningsdag? Det kan bli en tvist mellan säljare och köpare. Säljaren kanske inte hittar någon ny bostad och väljer att bo kvar i det oändliga? Det är ingen rolig historia om den inträffar. Det är inte roligt att plötsligt agera som en Kronofogd för att få en person att flytta ur huset som du är rättmätig ägare till.

Hur ska den nya bostaden se ut?

I vilket skick lämnar säljaren bostaden i? Om inte det är avtalat, kan det bli en otrevlig överraskning. Borta är allt det där fina som ni såg när ni var på plats och kollade in bostaden. Har hen gått bananas på inredningen kan det stå dig dyrt att behöva inreda om allt.

Hitta dolda fel i tid

Sedan kan du hitta fel på bostaden som inte stod i bostadsbeskrivningen som du fick. Hur gör man då? Vem ska ta ansvar för fel i bostaden som inte du kände till? I alla bostadsköp, bör man besiktiga huset du funderar på att köpa. Köparen har ganska omfattande ansvar att upptäcka brister och fel. Är det däremot så att säljaren medvetet har fört er bakom ljuset kan säljaren bli skyldig att ersätta fel som finns. Men det kan vara svårt att bevisa att säljaren medvetet har dolt fel i bostaden.

Anlita en mäklare är bäst

Om du har kommit så här långt, och blivit alldleles avskräckt från att någonsin köpa en bostad, kan du trösta dig med att om du anlitar en mäklare för att hitta en bostad, hjälper den personen dig igenom alla fallgropar. Den mäklaren kan de juridiska bitarna och kan hjälpa dig genom allt du undrar om.

← Äldre inlägg

Välkommen

Här hittar du all information som kan vara av gläjde när du skall köpa en lägenhet.